Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STEP1 B.V.

Artikel 1: Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Partij : Step1 B.V.

b. Wederpartij :Wederpartij in een overkomst tussen Step1 B.V. en de betreffende wederpartij.

Artikel 2: Algemeen deel.

2.1 dit deel van deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle overeenkomsten inzake inkoop-, verkoopopdrachten en aanneming waarbij Partij is betrokken. Andere voorwaarden waar naar wordt verwezen of aanvullende, dan wel afwijkende voorwaarden binden Partij niet, tenzij deze schriftelijk door Partij zijn aanvaard.

2.2 alle offertes van Partij zijn vrijblijvend en kunnen voor acceptatie door Wederpartij door Partij worden herroepen. Offertes van Partij kunnen niet meer door Wederpartij worden geaccepteerd na het verstrijken van de hierin vermelde acceptatietermijn. Indien in een offerte van Partij geen acceptatietermijn is vermeld, verstrijkt de geldigheid van de offerte veertien dagen na dagtekening en bij gebreke van een dagtekening veertien dagen na de verzending hiervan door Partij. Indien een offerte van Partij door Wederpartij wordt aanvaard heeft Partij het recht om binnen drie werkdagen na aanvaarding het aanbod gedaan in de offerte te herroepen. Partij houdt zich het recht voor om de kosten, welke gemaakt zijn om een gecompliceerde offerte uit te brengen aan Wederpartij in rekening te brengen.

2.3 op alle facturen en overige vorderingen van Partij is, tenzij ander vermeld, een betalingstermijn van veertien dagen van toepassing. Bij uitblijven van een tijdige of volledige betaling door Wederpartij is deze de (buiten) gerechtelijke kosten van Partij om Wederpartij te bewegen tot betaling over te gaan verschuldigd. De buitengerechtelijk kosten bedragen tenminste 15% over de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van Partij zijn volledige buitengerechtelijke kosten te vorderen van Wederpartij. Bij het uitblijven van een tijdige of volledige betaling door Wederpartij is door Wederpartij over de verschuldigde hoofdsom een vertragingsrente verschuldigd van 2% per kalendermaand.

2.4 de door of in opdracht van Partij gemaakte tekeningen, modellen en al hetgeen betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht blijven in eigendom van Partij, ook indien daarvoor kosten aan Wederpartij in rekening zijn gebracht. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de auteursrechten op werken van Partij niet aan Wederpartij overgedragen .Wederpartij is verplicht ervoor te zorgen dat deze tekeningen, modellen en andere bescheiden niet worden vermenigvuldigd of aan derden getoond of ter beschikking gesteld worden. Indien Wederpartij deze verplichting niet nakomt, zal hij de hieruit voor Partij voortvloeiende schade moeten voldoen. Te allen tijde is Partij gerechtigd om teruggave te vorderen. Wederpartij zal Partij vrijwaren van aanspraken van derden en de kosten die hieruit voor Partij voortvloeien die verband kunnen houden met enige schending door Wederpartij van rechten van derden en/of het verstrekken van opdrachten aan Partij waarvan de uitvoering inbreuk maakt op de rechten van derden. Daaronder wordt eveneens verstaan aanspraken of maatregelen van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

2.5 indien Wederpartij aan door Partij geleverde of geïnstalleerde goederen wijzigingen heeft aangebracht, reparaties heeft verricht, of wel deze goederen niet op een normale wijze en voor een normaal doel heeft gebruikt, is Partij niet tot garantie verplicht.

2.6 Wederpartij is verplicht door Partij geleverde goederen en diensten dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van hetgeen is overeengekomen. Wederpartij moet binnen drie werkdagen nadat hij gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft moeten constateren Partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Bij gebreken waarvan elke garantie of aansprakelijkheid van Partij komt te vervallen. De geleverde of geïnstalleerde goederen moeten in onveranderde staat worden gelaten totdat Partij de klachten heeft onderzocht.

2.7 behoudens opzet en grove schuld is Partij jegens Wederpartij niet aansprakelijk tot vergoeding van schade. In gevallen waarin Partij aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de verkoop of opdracht gemoeide factuurbedrag. Partij is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt de hem of door Wederpartij ingeschakelde hulppersonen.

2.8 de rechtsverhouding tussen Partij en Wederpartij wordt beheerst door het Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Behoudens overeenkomsten waarbij Wederpartij een consument is in de zin van de wet, zullen alle geschillen tussen Partij en Wederpartij uitsluitend worden voorgeld aan de daartoe bevoegde rechter te Alkmaar

Artikel 3: Bijzonder deel inkoop door Partij.

3.1 Dit bijzondere deel van de algemene voorwaarden van Partij is uitsluitend van toepassing op de inkoop van goederen, diensten en het verstrekken van opdrachten door Partij.

3.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en diensten door Wederpartij aan Partij komt tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging door Partij.

3.3 Alle kosten van Wederpartij die met de voorbereiding en de uitvoeren van de overeenkomst verband houden, worden geacht in de prijzen en tarieven te zijn verdisconteerd. Meerkosten kunnen enkel in rekening worden gebracht, indien voorafgaande schriftelijke toestemming van Partij is verkregen voor meerwerk en de kosten daarvan.

3.4 in ontvangstneming, noch betaling van de zaken houdt aanvaarding van de deugdelijkheid in. Wederpartij zal tenminste gedurende twaalf maanden nadat het geleverde door opdrachtgever in gebruik is genomen alle tekortkomingen op eerste verzoek van Partij kosteloos herstellen of vervangen en alle hieruit voortvloeiende overige kosten zoals (de)montage, opslag en transportkosten voor haar rekening nemen. Voor hetgeen ter vervanging wordt geleverd, gaat de garantietermijn opnieuw in op de dag van vervanging.

Artikel 4: Bijzonder deel verkoop door Partij.

4.1 dit bijzondere deel van de algemene voorwaarden van Partij is uitsluitend van toepassing op de verkoop van goederen door Partij.

4.2 Door Partij geoffreerde prijzen zijn, indien niet anders vermeld, exclusief vervoerskosten, verpakking, emballages en eventueel verzekering.

4.3 Alle door Partij geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Partij, totdat alle vorderingen die Partij op Wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald. Wanneer Wederpartij uit de door Partij geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuwe goed vormt, handelt zij/hij bij die vorming in opdracht van Partij en gaat zij/hij de zaak voor Partij houden. Zij/Hij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Partij zijn voldaan.

Zolang het eigendom van de goederen niet op Wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen van Partij niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen.

4.4Wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Partij te bewaren. Wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Partij is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien Wederpartij in gebreke is met de nakomen van zijn/ haar betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Wederpartij zal Partij te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/ haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of uitvoering van de rechten.

Artikel 5: Bijzonder deel aanneming en opdracht door Partij.

5.1 Dit bijzondere deel van de algemene voorwaarden van Partij is uitsluitend van toepassing op aanneming van werk door Partij en het uitvoeren van opdrachten door Partij

5.2 Wederpartij dient er voor te zorgen dat alle door derden te verrichten werkzaamheden in verband met de opdracht tijdig en op een juiste wijze verricht zullen zijn, alsmede dat alle nuts- en opslagvoorzieningen en eventuele vergunningen tijdig gereed en geleverd zullen zijn, zodat Partij de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.

5.3 Wanneer Wederpartij om welke reden dan ook haar verplichtingen jegens Partij niet volledig en/of tijdig nakomt, is Partij bevoegd de uitvoering van het werk op te schorten. De kosten of schade van Partij als gevolg van het opschorten van de werkzaamheden van Partij komt voor rekening van Wederpartij.

5.4 Wanneer het werk naar de mening van Partij voltooid is nodigt hij Wederpartij uit om tot opnemen van het werk over te gaan. De opneming vindt plaats door Wederpartij in aanwezigheid van Partij en strekt ertoe, te constateren of Partij aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Nadat het werk is opgenomen wordt door Wederpartij aan Partij binnen drie werkdagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, met vermelding van de eventueel aanwezige gebreken. Wordt niet binnen drie werkdagen na de opneming een schriftelijke mededeling gedaan aan Partij of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht op de derde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk geldt als de dan goedkeuring van het werk.

Artikel 6: AVG.

6.1 Dit bijzondere deel van de algemene voorwaarden van Partij is uitsluitend van toepassing op de registratie van gegevens van Wederpartij, medewerkers van Partij en Wederpartij en andere betrokkenen bij de bedrijfsvoering van Partij, het uitvoeren van opdrachten en de verkoop/inkoop van goederen door Partij.

6.2 Alle geregistreerde persoonsgegevens van welke partij dan ook, zullen behandeld worden zoals beschreven in het AVB beleid van Partij, welke voldoet aan de wettelijke eisen zoals ingevoerd op 25 mei 2018.

Step1 B.V. Westeinderweg 14C 1687 PL Wognum